ثبت نام عضو جدید ایمیل آدرس: رمز عبور : رمز عبور را فراموش کردم

به جامعترین سامانه ارتباطی و اطلاع رسانی معماران معاصر ایران خوش آمدید خانه |  ثبت نام |  تماس با ما |  درباره ما |  قوانین سایت |  راهنما | تبلیغات




جدیــد ترین پــــــروژه هـا
ویلای باغچای
طراح : شرکت استودیو معماران مادو
باغ ایران در نهمین اكسپوي جهاني باغ پکن 2013
طراح : محمد شماعی زاده
مجموعه توریستی رشت (رخام)
طراح : محمد شماعی زاده
مجموعه آموزشی فرهنگی دخترانه خیریه فضیلی
طراح : محمد شماعی زاده
حامی اتووود
تـازه هـــــــــای معمـاری
مجموعه اقامتی شیانگ یو و شیانگ یوان؛ مداخله سفیدِ نرم به قلمرو پدر
پارک علم وفناوریDongdaemun اثری دیگر از زاها حدید در کره
برترین تصاویر ساختمان های معماران زاها حدید از هافمن + کرو ـ بخش دوم
منتخبی از مجموعه عکس های سوررئال کال ردبک ؛ تلفیق شاعرانه ی طبیعت و فردیت
کامنـــــــــت پــــروژه ها
پرستو مظفری در مورد پروژه دانشکده هنر و معماری نوشته است:
بسیار عالی میشه لطف کنید پلانو بفرستید برام ممنون
[email protected] ...
شاهین فتحی در مورد پروژه فست فود نمک نوشته است:
سلام، من این کار رو بارها مرور کرده بودم و با تجوه به علاقه خاصی که به طراحی رستوران و فست فود دارم برام خیلی ...
محمدرضا میکائیل زاده در مورد پروژه مسابقه طراحی سردر مرکز علوم مغز و اعصاب ایران نوشته است:
بیشتر شبیه برج تجاری مسکونیه..... :)
هرچقدم به زور بخوای با دیاگرام و راهرو و اینا سردر جلوه بدی نمیشه ...
محمدرضا میکائیل زاده در مورد پروژه مسابقه خردسرای فردوسی مشهد نوشته است:
اون فرم آرامگاه فردوسی اصلا خوب نشده،
اصلا کی گفته اون فرم به فردوسی ربطی چیزی داره؟ ...
محمدرضا میکائیل زاده در مورد پروژه فرهنگسرا آب و هنر نوشته است:
اینجور پروژه ها با تعامل محیطش معنا پیدا میکنه، اونم یه سایت خیالی دادن...دیگه هیچ.
محوطه سازی هم به همین ...
محمدرضا میکائیل زاده در مورد پروژه مجتمع مسکونی ۴۰۰ واحدی در شهر ارومیه نوشته است:
بهتر بود ترتیب بلوک ها و فرم مجموعهف تابع نظم خاصی باشد. مخاطب هرچی فکر میکنه نمیتونه نظمی در مجموعه متصور باش ...
محمدرضا میکائیل زاده در مورد پروژه مجتمع مسکونی نوشته است:
رندر و پرزانته خوبه، ترکیب بندی و فرمش هم خوبه،
ولی اونم نمای کشیده سرتاسری که گذاشتید، باعث شده تراس اشتر ...
اعضـا با بیشترین پـــروژه
    ایمان زارع
    مجید معزی
    سامان نیرومند
    سونیا مقتدر

  
. استودیو معماری فرامتن
 ارسال نظر بازگشت به لیست پروژه ها گزارش خطا اشتراک پروژه
    نمایش عکس ها
    مرکز خرید الیزیوم
    دانشـــــــــــگاه :
    سال طـــــراحی : 1396
    مـــــــــــــــــکان : تهران
    کـــــارفـــــــــرما : مسابقه
    تـــــــــــاریخ ثبت : 1399/10/14
    مســــــــــــاحت : 22000
    تعـــداد بازدیـــــد : 122
    محــــدوده سنی : 30_31
    نــــوع کاربـــــری : تجاري
    مرحـــــــــله اجرا : طراحی
    همــــکاران طرح : حسن اسناوندی-نسترن نصیری
     ایده های طراحی : مــا پیــش از اینکــه در فکــر طراحــی لباســی نــو بــرای مجموعــه باشــیم، دو موضــوع مهــم بــرای مــا ارجحیــت داشــت: 1 .ارتبــاط مجموعــه بــا مــردم و تبدیــل آن بــه یــک فضــای بــی واســطه شــهری. فضایــی کــه شـهروند را بـه ارتبـاط و معـارشت بطلبـد، نـه رصفـا فضایـی بـرای خریـد و امـورات تفریحـی. بـا توجـه بـه پـان درونگـرای پـروژه کـه ارتبـاط مـردم را بـا شـهر و جـداره اصلـی منقطـع کـرده و متـام فضاهـای عملکـردی در جـداره اصلـی پـروژه قـرار گرفتـه اسـت، تغییـر جزئـی در آن مـی توانسـت ایـن مهـم )ارتبـاط بـی واسـطه مـردم بـا شـهر( را بـرای مـا بـه مثـر بنشـاند. بـرای اینـکار، در طبقـات دوم، سـوم، و چهـارم و در محـور اصلـی پـروژه کـه محـل عبـور و مـرور اصلـی مخاطبـان پـروژه اسـت )کریـدور اصلـی( حفـره ای ایجـاد کـرده ایـم. ایـن اتفـاق از طرفـی مـی توانـد حرکـت مـردم را در منـای اصلـی پـروژه بـه منایـش گذاشـته و فضـای بـاز شـهری را در طبقـه دوم سـاختامن بـه وجـود آورد. از طرفـی دیگــر جــداره تجــاری بیشــری را بــا فضــای عمومــی در ارتبــاط قــرار داده کــه باعــث رونــق هرچــه بیشـر مغـازه هـا در طبقـات مـی شـود.
2 .سـایت پـروژه در منطقـه ای مسـکونی قـرار داشـته کـه تـا چنـدی پیـش از سـاخت و سـاز هـای بـی رویـه در ایـن منطقـه از تهـران، بـه عنـوان بـاغ کوهسـار شـناخته مـی شـده اسـت، هامنطـور کـه در بقایـای آن در ضلـع جنـوب رشقـی و غربـی سـاختامن دیـده مـی شـود. موقعیـت پـروژه ایجـاب مـی کـرد کـه بـرای طراحـی لباسـی نـو، زندگـی مـردم )محرمیـت فضاهـای مسـکونی( و هویـت منطقـه را در الویـت طراحـی خـود قـرار دهیـم: - بـا آنالیـز سـاختامن هـای همجـوار، بـه پوسـته هوشـمندی بـرای الیـه میانـی پـروژه رسـیدیم کـه مـی توانـد نـور و منظـر را در طبقـات و جهـات مختلـف کنـرل کنـد. همچنیـن منایـی دینامیـک بــرای ســاختامن باشــد. - در الیــه میانــی منــای ســبز را پیشــنهاد کردیــم کــه عــاوه بــر پاســخگویی بــه موضوعــات اقلیمـی تهـران و ذخیـره سـازی انـرژی، سـاختامن بـه یـک آیکـون شـهری تبدیـل مـی کنـد؛ آیکونـی کــه در جهــت باززنــده ســازی هویــت گذشــته منطقــه بــاغ کوهســار اســت. 

پروژه های دیگر طراح
نظـــــــر اعضــــــــا
حامی اتووود
کانال تلگرامی اتووود
ثبــــــــت نظـــــــر
جهت ارسال نظر باید وارد سیستم شوید. / عضو جدید
ایـمـــیـل :  
رمز عبـور :  
 
درباره معماران معاصر ایران :
این گروه در سال 1386 با هدف ایجاد پل ارتباطی بین معماران ایرانی معاصر گرد هم آمد.با شروع کار این وب سایت معماران متقاضی در محیطی ساده وکارآمد به تبادل پروژه ها ومقــــالات خود خواهند پرداخت ودر فضای فروم به بحث وگفتگو می پردازند.
خانه | ورود | ثبت نام | درباره ما | تماس با ما | قوانین سایت | راهنما | تبلیغات
© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه معماران معاصر می باشد.
Developed by Tryon Software Group