ثبت نام عضو جدید ایمیل آدرس: رمز عبور : رمز عبور را فراموش کردم

به جامعترین سامانه ارتباطی و اطلاع رسانی معماران معاصر ایران خوش آمدید خانه |  ثبت نام |  تماس با ما |  درباره ما |  قوانین سایت |  راهنما | تبلیغات
جدیــد ترین پــــــروژه هـا
هتل کاشان
طراح : اکبر غلامی تابش
طراحی مرکز توریستی ایلچیخان یزد
طراح : اکبر غلامی تابش
پردیس سینمایی شهر قزوین
طراح : شادمان محمدطاهرخانی
طرح موزه مرکزی سیرجان
طراح : رسول قرائی
حامی اتووود
تـازه هـــــــــای معمـاری
موزه ملي شيخ زايدِ نورمن فاستر؛ پنکه های عربی
چرا دیوارهای مرزی بی‌مصرفند؟
معرفي نامزدهاي دريافت جايزه استرلينگ ريبا ؛ معتبرترين جايزه سلطنتي معماري بريتانيا
کتابخانه اتووود ـ عکس های ساخت و سازهای کیهانی کمونیست ـ فردریک چاوبین
کامنـــــــــت پــــروژه ها
حسین حسینی در مورد پروژه طراحی دانشکده معماری نوشته است:
تناسب و اتصال!

دو ضعف بزرگ این پروژه تناسب و اتصالات می باشد. پروژه یک پروژه فانشنال می باشد اما با ک ...
یسنا رسولخانی در مورد پروژه خانه مد و لباس نوشته است:
با سلام و خسته نباشید واسه طرح زیباتون،
عنوان پایان نامه من هم خانه مد هست اگه میشه مقالتون و ضوابت و از ...
یسنا رسولخانی در مورد پروژه خانه مد تبریز نوشته است:
سلام روزتون بخیر طرحتون و ایده طراحیتون جالب بود اگه میشه مقالتونو برام بفرستید تا مطالعه کنم و کمکی در پایان ...
مهسا خوش رضا در مورد پروژه مرکز نمایش های آئینی نوشته است:
سلام خانم تقوی. پروژه تون واقعا عالیه. من این ترم میخوام همین موضوع رو طراحی کنم. ممنون میشم اگه بتونید ریز فض ...
کیانوش دهکردی در مورد پروژه اسکیس و راندو نوشته است:
?salam cheor mitonam ba shoma tamas begiram @
سلام
وقت بخیر
[email protected]
0912361 ...
حمیده محمدرضاپور در مورد پروژه مهد کودک جوانه ها شیراز نوشته است:
سلام جناب شاکری
یکی از نمونه های موردی متن برای پایان نامه مهد جوانه هاست
در صورت امکان می خواستم لط ...
فرزانه علوی مقدم در مورد پروژه خانه مد تبریز نوشته است:
سلام خانم محمدی،کارتون واقعا عالی بود، میشه ریزفضا و پلانتون رو واسم بفرستید؟ [email protected] ...
اعضـا با بیشترین پـــروژه
    ایمان زارع
    مجید معزی
    سامان نیرومند
    سونیا مقتدر

  
فرزان شاماسب لو
 ارسال نظر بازگشت به لیست پروژه ها گزارش خطا اشتراک پروژه
    نمایش عکس ها
    مسابقه طراحی مجموعه علمی فرهنگی دکتر حسابی
    دانشـــــــــــگاه : آزاد اسلامی واحد تهران
    سال طـــــراحی : 1396
    مـــــــــــــــــکان : تفرش
    کـــــارفـــــــــرما : سازمان میراث فرهنگی استان مرکزی
    تـــــــــــاریخ ثبت : 1396/05/13
    مســــــــــــاحت : 5000
    تعـــداد بازدیـــــد : 2142
    محــــدوده سنی : 30_31
    نــــوع کاربـــــری : فرهنگی
    مرحـــــــــله اجرا : طراحی
    همــــکاران طرح : میلاد میانجی، نازنین غلامی
     ایده های طراحی :

آیا طراحــی بنــای یادبــود بــرای یــک ســوژه معاصــر را مــی تــوان زمینــه ای بــرای یــک کنــش خودمختار معمــاری و اســتقلال آن از بازنمایــی متصور شد؟ طــرح ارائــه شــده پیــش از هــر چیــز در راســتای طرح این پرسش و آزمــون تجربــی یکــی از امــکان هــای موجــود در آن گام برداشــته. ترکیــب «بنــای یادبــود و مجموعــه علمی-فرهنگــی» در عیــن حــال کــه مفهومــی آشــنا و قابــل درک بــرای عمــوم اســت لیکــن بــرای معمــاری، مــی تــوان آن را یــک محتــوای پروبلماتیــک تلقــی نمــود. در حالــی کــه بنــای یادبــود در معمــاری بــا مفاهیمــی همچــون میرایــی، ارجــاع بــه تاریــخ، پاسداشــت یــک اســطوره، یگانگــی، ســکون، روح مــکان و مفاهیمــی از ایــن دســت گــره خــورده اســت. مجموعــه علمــی یــادآور مفاهیمــی متقابــل همچــون زایایــی، رویکــرد بــه آینــده، نفــی اســطوره، تکثــر، حرکــت و نهایتــاً روح زمانــه خواهــد بــود. در ایــن میــان «فرهنــگ» حکــم یــک واســطه را دارد؛ جایــی کــه مــی توانــد مفاهیــم متقابــل را همزیســت کــرده و یــا از تقابــل آن هــا جهــت تخریــب هــر دو ســوی تقابــل و ارائــه مفهومــی جایگزیــن بهــره گیــرد. با این نگاه کــه معمــاری به مثابه یک دانش خــود مولد فرهنــگ اســت در طــرح حاضــر تــلاش شــده اســت تــا بــا رویکــردی درون دیســیپلین و بــا بهــره گیــری از منابــع الهــام پــروژه و جایگــذاری آن در یــک فراینــد طراحــی خودارجــاع، ِنوعــی معمــاری بــدون پیــش فــرض تولیــد شــود کــه در عیــن پرهیــز از بازنمایــی، محتــوا را در نظــم درونــی خــود ســامان داده و نگرشــی دیگــر بــه معمــاری یادمانــی معاصــر را بازآفرینــد. بــا نگاهــی بــه انبــوه آثــار و فعالیــت هــای دکتــر حســابی در شــاخه هــای علمــی، نظــری، فرهنگــی و غیــره، مــی تــوان بــه ایــن ادراک رســید کــه هــر گونــه پرداختــن اســتعاری بــه برخــی از ویژگــی هــای شــخصیتی و یــا فعالیــت هــای خــاص ایشــان، بــه تقلیــل محتــوا و مخــدوش ســاختن آن مــی انجامــد. شــاید بتــوان علــت ایــن امــر را در معاصــر بــودن ایشــان دانســت. دســت کــم دو گــزاره در بیــان ایــت معاصریــت قابــل پیگیــری و کنــکاش اســت؛ نخســت آن کــه در عصــر حاضــر وجــه رســانه ای معمــاری بــه عنــوان ابــزار آشــنایی بــا ســوژه فقیــد معاصــر، بســیار ناچیــز اســت و دیگــر آن کــه خــود دکتــر حســابی را مــی تــوان ســرنمونی بــرای انســان معاصــر ایرانــی در نظــر آورد کــه «شــدن» را جایگزیــن «بــودن» کــرده اســت. ملاحظــه ای بــر تقابــل «شــدن» و «بــودن» در شــخصیت دکتــر حســابی (در عیــن یگانگــی هویت)، خــود آغازگــر تعریــف محتــوای عمل معماری نســبت بــه طراحــی پــروژه در پاســخ بــه مســئله آغازیــن طراحــی بــوده اســت. کنشــی کــه بــا ابــزار هندســه و ترسیم بــه عنــوان یــک فعل درونی معمــاری مــی کوشــد محتــوای خــود را از کلیــدواژه هــای برگرفتــه از کاربــری پــروژه و حــوزه شــخصیتی دکتــر حســابی تعریــف کــرده و فــرم تطبیــق یافتــه ایــن محتــوا، بــا وضعیــت موجــود زمینــه را بیابــد. در تفســیر تعامــل «شــدن» و «بــودن» و یافتــن کلیــدواژه هــای راهنمــای طراحــی، مــی تــوان ســه حــوزه را بــه عنــوان حــوزه هــای تاثیرگــزار متصــور شــد. حــوزه علمــی کــه بیــش از هــر چیــز در پیونــد بــا پایــه گــذاری علــم فیزیــک و ارائــه نظریــه «پیوســتگی ذرات» قــرار دارد. حــوزه فــردی و خصوصــی کــه دکتــر حســابی را فــردی دارای باورهــای ملــی و مذهبــی معرفــی می کند؛ و نهایتاً حــوزه سیاســی کــه ایشــان را فــردی عامــل معرفی می نماید.

فراینــد طراحــی بــر پایــه تعییــن موقعیــت آرامــگاه موجــود، بــه عنــوان نقطــه کانونــی ســایت و طراحــی یــک شــبکه شــعاعی بــه مرکزیــت ایــن نقطــه روی ســایت اســتوار شــده اســت. فــرم خطــوط شــبکه بــا الهــام از منابــع مفهومــی متفــاوت همچــون دیاگــرام احتمــال پیدایــش ذرات براســاس گــروه هــای لــی (طبــق نظریــه گارت لیســی)، موتیف‌های  کاربنــدی در معمــاری ایرانــی و اشــکال فرکتال ملهــم از طبیعــت و در عیــن حــال تنهــا بــا ارجــاع بــه ترســیم بــه عنــوان یــک فعــل درونــی معمــاری طراحــی شــده اســت. بــه عبارتــی ترســیم در ایــن تعریــف بازنمایاننــدۀ هیــچ یــک از مفاهیــم مــورد اشــاره نیســت بلکــه خــود هندســه ای اســت کــه بــا ارجــاع بــه منطــق ریاضیاتــی خــود قابلیــت شــرح و بســط اســتعلایی پدیــده هایــی چنیــن متفــاوت و متضــاد را بــه صــورت هــم زمــان دارد.ایــن شــبکه هندســی دو بعــدی در ترکیــب بــا دیاگــرام شــماتیک خمیدگــی فضــا زمــان شــبکه ای ســه بعــدی را براســاس بردارهایــی ایجــاد نمــوده کــه در نزدیکــی مرکــز، منحنــی بــوده و حرکتــی مــدور دارد امــا بــا فاصلــه گرفتــن از مرکــز در راســتاهای مســتقیم امتــداد پیــدا مــی کنــد. بــا انطبــاق دیاگــرام هــای آنالیــز ســایت بــر شــبکه ســه بعــدی مــدور، حــوزه هــای فضایــی برنامــه پــروژه در همــان راســتای محــور هــای شــعاعی شــبکه تعریــف شــده اســت. مفهــوم مرکــز در نســبت بــا کالبــد محیطــی منتــج از آن وضعیتــی مشــابه بــا ذره ای دارد کــه طبــق «نظریــه ذرات بــی نهایــت گســترده» اثــرش در نزدیکــی مرکــز خــود بیشــینه بــوده و بــا افزایــش فاصلــه از آن از اثــرش کاســته مــی شــود. امــا در عیــن حــال ایــن اثــر از بیــن نخواهد رفت و تمامــی بخــش هــای پــروژه در ارتبــاط منطقــی بــا آن طراحــی شــده اســت. در نقاطــی کــه کالبــد پــروژه بــه لبــۀ ســایت (محــدوده عمــل معمــاری) رســیده و یــا بســته بــه آنالیزهــا تغییــر جهــت مــی دهــد، مرکــز جدیــدی ایجــاد شــده و شــبکه خــود را در تعامــل بــا مرکــز پیشــین مــی گســتراند. براســاس ایــن منطــق هندســی حــوزه هــای تفریحــی همچــون چایخانــه و رســتوران از فضاهــای علمــی و فرهنگــی تفکیــک شــده و در عیــن حــال پیوســتگی خــود را حفــظ مــی کند. ایــن پیوســتگی درونــی برامده از هندسه ای که تؤمان مرکزگرا و مرکزگریز است، از ســویی تمامــی اجــزای ســاختاری پــروژه شــامل سیرکولاســیون، ســازه، کــف هــا و ســقف هــا، پوســته هــای خارجــی، جداکننــده هــای داخلــی را تحــت شــبکه مــدور خــود ســاماندهی مــی کنــد و از دیگــر ســو امــکان رویــت خــود شــبکه را در دیــد ناظــر محــدود مــی ســازد. بــه زعــم طراحــان، کدگــذاری معماری بر مفاهیــم خارج از خود و قراردادن این کد ها در ارتبــاط اجــزای ســاختاری پروژه، می تواند نمونــه ای از یــک معمــاری خودارجــاع باشد کــه فــارغ از فرافکنــی فــرم ذهنــی از پیــش موجــود، مــی کوشــد تــا محتــوا را بــه درون خــود جــذب کــرده و محصــول با کیفیات مســتقل خــود را ارائــه دهــد. ویژگی هایی که در مورد این پروژه می تواند شامل موارد زیر باشد: یــک معمــاری در حــال شــدن، همگــذاری لایــه هــای تاریخــی ایدئولوژیــک معمــاری ایرانــی با سیســتم هــای پارامتریــک معمــاری معاصــر در وضعیتــی هــم بنــد، ِایســتایی و سکون در فضاهــای مرکــزی آرامــگاه در عیــن پویایــی و تکثــر در فضاهایــی پیرامونــی روی همان شبکه،  تفــاوت اجــزا در عیــن تبعیــت از نظــم درونــی واحــد، قابلیــت ایــن همانــی جبهــه هــای خارجــی بــا محیــط و تجســم غیریــت در فضاهــای داخلــی. 


پروژه های دیگر طراح
نظـــــــر اعضــــــــا
حامی اتووود
  مسابقه دانشجویی اتووود
ثبــــــــت نظـــــــر
جهت ارسال نظر باید وارد سیستم شوید. / عضو جدید
ایـمـــیـل :  
رمز عبـور :  
 
درباره معماران معاصر ایران :
این گروه در سال 1386 با هدف ایجاد پل ارتباطی بین معماران ایرانی معاصر گرد هم آمد.با شروع کار این وب سایت معماران متقاضی در محیطی ساده وکارآمد به تبادل پروژه ها ومقــــالات خود خواهند پرداخت ودر فضای فروم به بحث وگفتگو می پردازند.
خانه | ورود | ثبت نام | درباره ما | تماس با ما | قوانین سایت | راهنما | تبلیغات
© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه معماران معاصر می باشد.
Developed by Tryon Software Group