ثبت نام عضو جدید ایمیل آدرس: رمز عبور : رمز عبور را فراموش کردم

به جامعترین سامانه ارتباطی و اطلاع رسانی معماران معاصر ایران خوش آمدید خانه |  ثبت نام |  تماس با ما |  درباره ما |  قوانین سایت |  راهنما | تبلیغات
جدیــد ترین پــــــروژه هـا
مجموعه ویلایی ایرا
طراح : استدیو معماری دیسک
رویان ویلا
طراح : استدیو معماری دیسک
ارزیابی مبلمان شهری از دیدگاه مخاطب و تاثیر آن بر فرهنگ جامعه
طراح : فرشید فرشادفر
ویلا رهنورد 1
طراح : شرکت استودیو معماران مادو
حامی اتووود
مسابقه دانشجویی اتووود
تـازه هـــــــــای معمـاری
سوتو سوتو ؛ از انباري تاريخي تا مركز خريدي مدرن
خانه كوهستاني در دل زمين
اجماع زنانِ قربانی اسیدپاشی در مکزیک؛ زیبایی بازْیافته و احیای حوزه عمومی
سوزان سانتاگ و فرهنگ کمپ؛ علاقه معاصر به تاریخْ گذشتگی و زوال
کامنـــــــــت پــــروژه ها
دکتر کمال کمال زاده منقرض در مورد پروژه مجتمع مسکونی حیات نوشته است:
بعد گفتند بی دلار و ارتباط با ان دوستان معماری اسلامی بنده با اجازه شما از ایمیلتان برای ریجستر استفاده کردم ا ...
دکتر کمال کمال زاده منقرض در مورد پروژه مجتمع مسکونی حیات نوشته است:
نظر قبلی من توسط غیر رباتیک سانسور شد که نقد و بیهوده بودن معماری اسلامی از این دست بود سال شصت و نه سران معما ...
دکتر کمال کمال زاده منقرض در مورد پروژه ویلا بتنی نوشته است:
پایداری سازه عالیه جناب دکتر عالی پور ما راه کرد معماری کمونیستی روسیه رو نرفتیم اما اینکار اونهاست خوب ما شرا ...
دکتر کمال کمال زاده منقرض در مورد پروژه ویلا بتنی نوشته است:
پایداری سازه عالیه جناب دکتر عالی پور ما راه کرد معماری کمونیستی روسیه رو نرفتیم اما اینکار اونهاست خوب ما شرا ...
دکتر کمال کمال زاده منقرض در مورد پروژه ویلا بتنی نوشته است:
این کار عالیه چون مثل کارهای استاد عالی پوره اما ببینید این سایت رو دوستان رادیو هنر دکتر منشی زاده و زنگنه را ...
دکتر کمال کمال زاده منقرض در مورد پروژه خانه مادری نوشته است:
بفهمند بقول شما اقایی که در رادیو هنر بمن زنگ زدی در چه گندی بدنیا امدیم انهم گناوه گناوه معماری دارد ...
دکتر کمال کمال زاده منقرض در مورد پروژه خانه مادری نوشته است:
شهر سازی مزخرف دیبا و مقلدانش سازه خشک سه تا سنگ بیرون امده بی پایداری شد ابادان و تهران و اینهمه زلزله اقا ای ...
اعضـا با بیشترین پـــروژه
    ایمان زارع
    مجید معزی
    سامان نیرومند
    شرکت استودیو معماران مادو

  
فرزان شاماسب لو
 ارسال نظر بازگشت به لیست پروژه ها گزارش خطا اشتراک پروژه
    نمایش عکس ها
    مجموعه علمی-فرهنگی دکتر حسابی
    دانشـــــــــــگاه : آزاد اسلامی واحد تهران
    سال طـــــراحی : 1396
    مـــــــــــــــــکان : تفرش
    کـــــارفـــــــــرما : بنیاد دکترحسابی و سازمان میراٍث فرهنگی (مسابقه عمومی)
    تـــــــــــاریخ ثبت : 1396/05/13
    مســــــــــــاحت : 5000
    تعـــداد بازدیـــــد : 5078
    محــــدوده سنی : 30_31
    نــــوع کاربـــــری : فرهنگی
    مرحـــــــــله اجرا : طراحی
    همــــکاران طرح : نازنین غلامی، میلاد میانجی.
     ایده های طراحی :

دیدگاه تئوریک: آیــا طراحــی بنــای یادبــود بــرای یــک ســوژه معاصــر را مــی تــوان زمینــه ای بــرای  کنــشِ خودمختارِ معمــاری و اســتقلال آن از بازنمایــی متصور شد؟ پروژۀ ارائــه شــده پیــش از هــر چیــز در راســتای طرح این پرسش و آزمــون تجربــی یکــی از امــکان‌هــای نهفته در آن گام برداشــته است. عنوان «بنــای یادبــود و مجموعــه علمی-فرهنگــی» در عیــن حــال کــه مفهومــی آشــنا و قابــل درک بــرای عمــوم اســت لیکــن بــرای معمــاری مــی تــوان آن را یــک محتــوای پروبلماتیــک تلقــی کرد. در حالــی کــه «بنــای یادبــود» در معمــاری بــا مفاهیمــی همچــون میرایــی، ارجــاع بــه تاریــخ، پاسداشــت یــک اســطوره، یگانگــی، ســکون، روح مــکان و مفاهیمــی از ایــن دســت گــره خــورده اســت؛ «مجموعــه علمــی» یــادآور مفاهیمــی متقابــل همچــون زایایــی، رویکــرد بــه آینــده، نفــی اســطوره، تکثــر، حرکــت و نهایتــاً روح زمانــه خواهــد بــود. در ایــن میــان «فرهنــگ» حکــم یــک واســطه را دارد؛ جایــی کــه مــی توانــد مفاهیــم متقابــل را همزیســت کــرده و یــا از تقابــل آن هــا جهــت تخریــب هــر دو ســوی تقابــل و ارائــه مفهومــی جایگزیــن بهــره گیــرد. با این نگاه کــه معمــاری به مثابه یک دانش، خــود مولد فرهنــگ اســت؛ در طــرح حاضــر تــلاش شــده اســت تــا بــا رویکــردی درون دیســیپلین و بــا بهــره گیــری از منابــع الهــام پــروژه و جایگــذاری آن در یــک فراینــد طراحــی خودارجــاع، ِنوعــی معمــاری بــدون پیــش فــرض تولیــد شــود کــه در عیــن پرهیــز از بازنمایــی، محتــوا را در نظــم درونــی خــود ســامان داده و نگرشــی دیگــر بــه معمــاری یادمانــیِ معاصــر را بازآفرینــی کند. بــا نگاهــی بــه انبــوه آثــار و فعالیــت هــای دکتــر حســابی در شــاخه هــای علمــی، نظــری و فرهنگــی، مــی تــوان دریافت کــه هــر گونــه پرداخت اســتعاری بــه گزیده ای از ویژگــی هــای شــخصیتی و یــا فعالیــت هــای خــاص دکتر حسابی، با تقلیــل محتــوا و مخــدوش ســاختن تمامیت آن همراه خواهد بود. شــاید بتــوان علــت ایــن امــر را در معاصــر بــودن این پرسناژ دانســت. دســت کــم دو گــزاره در تایید ایــن معاصریــت قابــل پیگیــری اســت؛ نخســت آن کــه در عصــر حاضــر وجــه رســانه‌ای معمــاری در قیاس با سایر رسانه های ارتباطی بــه عنــوان ابــزار آشــنایی بــا یک ســوژه فقیــدِ معاصــر، بســیار ناچیــز اســت و دیگــر آن کــه شخص دکتــر حســابی را مــی تــوان ســرنمونی بــرای انســان معاصــر ایرانــی در نظــر آورد کــه «شــدن» را جایگزیــنِ «بــودن» کــرده اســت. ملاحظــه ای بــر تقابــل «شــدن» و «بــودن» در کاراکتر دکتــر حســابی (در عیــن یگانگــی هویت)، خــود آغازگــر تعریــف محتــوای عمل معماری در پاســخ بــه مســئله آغازیــن طرح این پروژه بــوده اســت. کنشــی کــه بــا ابــزار هندســه و ترسیم بــه عنــوان یــک فعل درونی معمــاری مــی کوشــد محتــوای خــود را از کلیــدواژه هــای برگرفتــه از کاربــریِ پــروژه و پرسناژ دکتــر حســابی تعریــف کــرده و فــرم تطبیــق یافتــۀ ایــن محتــوا، بــا وضعیــت موجــود زمینــه را بیابــد. در تفســیرِ تعامــلِ «شــدن» و «بــودن» و یافتــن این کلیــدواژه‌هــا مــی تــوان ســه حــوزه را بــه عنــوان حــوزه هــای تاثیرگــزار متصــور شــد: حــوزه علمــی کــه بیــش از هــر چیــز در پیونــد بــا پایــه گــذاری علــم فیزیــک و ارائــه نظریــۀ «ذرات پیوسته» قــرار دارد؛ حــوزه فــردی و خصوصــی کــه دکتــر حســابی را فــردی دارای باورهــای ملــی و مذهبــی معرفــی می کند؛ و نهایتاً حــوزه سیاســی کــه با عاملیت وی در قامت یک کنشگر یا کارگزار شناخته می‍شود./ / / / /

شرح فرایند طراحی:

فراینــد طراحــی بــر پایــه تعییــن موقعیــت آرامــگاه موجــود، بــه عنــوان نقطــه کانونــی ســایت و طراحــی یــک شــبکه شــعاعی بــه مرکزیــت ایــن نقطــه روی ســایت اســتوار شــده اســت. فــرم خطــوط شــبکه بــا الهــام از منابــع مفهومــی متفــاوت همچــون دیاگــرام احتمــالِ پیدایــشِ ذرات براســاس گــروه‌هــای لــی  (طبــق نظریــۀ گارت لیســی)، الگوهای کاربنــدی در معمــاری ایرانــی و اَشــکالِ فرکتالِ ملهــم از طبیعــت و در عیــن حــال تنهــا بــا ارجــاع بــه ترســیم بــه عنــوان فعــل درونــی معمــاری، طراحــی شــده اســت. بــه عبارتــی ترســیم در ایــن تعریــف، بازنمایاننــدۀ هیــچ یــک از مفاهیــم مــورد اشــاره نیســت بلکــه انضمامی کردنِ هندســه ای اســت کــه بــا ارجــاع بــه منطــق ریاضیاتــی خــود، قابلیــتِ شــرح و بســطِ اســتعلاییِ پدیــده هایــی چنیــن متفــاوت و متضــاد را بــه صــورت هــمزمــان دارد.ایــن شــبکه مسطح دو بعــدی، با ایجاد یک تکینکی در مرکز (مشابه دیاگرام توصیف هندسی پل اینشتین-روزن) روی خود تاخورده و شــبکه ســه بعــدی را متشکل از بردارهایــی ایجــاد کرده است کــه در نزدیکــی مرکــز، منحنــی بــوده و حرکتــی مارپیچ و عمودی دارند امــا بــا دور شدن از آن در راســتای مســتقیم امتــداد می‌یابند. بــا انطبــاقِ دیاگــرام هــای آنالیــزســایت بــر این شــبکه، حــوزه هــای فضایــیِ برنامــۀ پــروژه در همــان راســتای بردارها جانمایی شــده و به تناسب فاصله از مرکز فرم های متباینی ایجاد کرده است. در اینجا نسبت «مرکــز» در نســبت بــا کالبــدِ پیرامونی‌اش، وضعیتــی مشــابه بــا رفتار یک ذره در سیستم «نظریــه ذرات پیوسته» دارد که اثــرش در نزدیکــی مرکــزِ خــود بیشــینه بــوده و بــا دور شدن از آن، کاهش می‌یابد. امــا در عیــن حــال، ایــن اثــر از بیــن نخواهد رفت و در اینجا نیز تمامــی بخــش هــای پــروژه در ارتبــاط منطقــی بــا آن طراحــی شــده اســت. در نقاطــی کــه کالبــد پــروژه بــه لبــۀ ســایت (به مثابه محــدودۀ عمــل معمــاری) رســیده و یــا بســته بــه آنالیزهــا تغییــر جهــت داده است، مرکــز جدیــدی ایجــاد شــده و شــبکۀ مستقل خــود را در تعامــل بــا مرکــز پیشــین مــی گســتراند. براســاس ایــن منطــق هندســی حــوزه هــای تفریحــی همچــون چایخانــه و رســتوران از فضاهــای علمــی و فرهنگــی تفکیــک شــده و در عیــن حــال پیوســتگی خــود را حفــظ کرده است. ایــن پیوســتگی درونــی برامده از هندسه ای که توأمان مرکزگرا و مرکزگریز است، از ســویی تمامــی اجــزای ســاختاری پــروژه (شــامل سیرکولاســیون، ســازه، کــف هــا و ســقف هــا، پوســته هــای خارجــی، جداکننــده هــای داخلــی) را تحــت شــبکه یکپارچه خــود ســاماندهی مــی کنــد و از سوی دیگرامــکان رویــت کلیت شــبکه و نظم ساده آن را در دیــد ناظــر دشوار ویا ناممکن مــی ســازد. پروسۀ طراحی این فرضیه را پیگیری کرده است که کدگــذاری معماری بر مفاهیــم خارج از خود و قراردادن این کد ها در ارتبــاط اجــزای ســاختاری پروژه، می تواند نمونــه ای از یــک معمــاری خودآئین باشد کــه فــارغ از فرافکنــی فــرم ذهنــی از پیــش موجــود، مــی کوشــد تــا محتــوا را بــه درون خــود جــذب کــرده و محصــول با کیفیات مســتقل خــود را ارائــه دهــد. ویژگی هایی که در مورد این پروژه می تواند شامل موارد زیر باشد: یــک معمــاریِ در حــالِ «شــدن»، انطباق لایــه هــای تاریخــی ایدئولوژیــک معمــاری ایرانــی با سیســتم هــای پارامتریــک معمــاریِ معاصــر در وضعیتــی یکپارچه و هم‌بند، ِایســتایی و سکون در فضاهــای مرکــزی آرامــگاه در عیــن پویایــی و تکثــر در فضاهایــی پیرامونــی روی همان شبکه،  تفــاوت فرم اجــزا در عیــن تبعیــت از نظــم درونــی واحــد، قابلیــت ایــن همانــی جبهــه هــای خارجــی بــا محیــط و تجســم غیریــت در فضاهــای داخلــی. 


پروژه های دیگر طراح
نظـــــــر اعضــــــــا
حامی اتووود
 رسانه ی تخصصی معماری و شهرسازی میم زون
ثبــــــــت نظـــــــر
جهت ارسال نظر باید وارد سیستم شوید. / عضو جدید
ایـمـــیـل :  
رمز عبـور :  
 
درباره معماران معاصر ایران :
این گروه در سال 1386 با هدف ایجاد پل ارتباطی بین معماران ایرانی معاصر گرد هم آمد.با شروع کار این وب سایت معماران متقاضی در محیطی ساده وکارآمد به تبادل پروژه ها ومقــــالات خود خواهند پرداخت ودر فضای فروم به بحث وگفتگو می پردازند.
خانه | ورود | ثبت نام | درباره ما | تماس با ما | قوانین سایت | راهنما | تبلیغات
© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه معماران معاصر می باشد.
Developed by Tryon Software Group